Plasma kweeklampen

sulphur-plasma.jpg

Eindelijk is het zover, een echte Sulphur Plasma kweeklamp die redelijk betaalbaar is. Het is een 1000W plasmalamp voorzien van een puur Sulphur Plasma spectrum, voor het natuurgetrouw belichten van (zon) lichtminnende planten.

Het spectrum van de Sulpur Plasma lamp is het meest gelijkend met zonlicht van alle typen lampen. Driekwart van het licht zit in het PAR gebied tussen de 400 en 700 nanometer. De Plasma kweeklamp produceert beperkt ultraviolet licht en alleen het juiste infrarode licht welke nodig is voor de plantprocessen van een gezonde plant.

Klik hier voor prijzen en product informatie van onze 1000W Sulphur Plasma kweeklamp!

In de glastuinbouw, bij plant research en plantenveredelaars is men zeer onder de indruk van de Sulphur Plasma lamp. Vanwege de grote gelijkenis met zonlicht  wordt Sulpur Plasma licht ook wel kunstzonlicht genoemd.

plasma-lamp.jpg

De essentie van de Sulphur Plasma lamp is om zwavel en enkele gassen (in een glazen bol ingesloten) middels een deeltjesversneller te verhitten tot een heldere gloeiende plasma, vergelijkbaar met het oppervlak van de zon.

plasma-licht.jpg

Voor het eerst zijn onderzoekers van Wageningen Universiteit er in geslaagd planten in een klimaatkamer onder kunstmatig daglicht te laten groeien. Een doorbraak, omdat nu de invloed van lichtkleuren op de plant veel beter onderzocht kan worden. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor het LED-onderzoek. Ook blijkt uit de eerste resultaten dat het zonlichtspectrum jonge komkommerplanten 64% zwaarder maakt dan SON-T-licht, bij gelijke lichtsterkte. Reden om naar de kleur van assimilatielicht te kijken.

Een klimaatkamer gebruik je om de invloed van één of enkele factoren te onderzoeken, terwijl je alle overige factoren precies onder controle hebt. Alleen zo kun je met zekerheid iets zeggen over de invloed van die specifieke factor op het functioneren van de plant. Proeven in klimaatkamers hebben echter een enorm nadeel: tot voor kort was het niet mogelijk om daglicht aan te bieden. De lampen om dat te realiseren waren er gewoon niet. Dat maakt dat resultaten behaald in zo’n afgesloten ruimte moeilijk te vertalen zijn naar de praktijk. Dat speelt bijvoorbeeld sterk bij het onderzoek met LED’s.

In de klimaatkamer geeft toediening van LED-licht in bepaalde kleuren vaak zeer eenduidige resultaten. Als een onderzoeker de proef vervolgens in een kas herhaalt, heeft hij naast het LED-licht ook altijd daglicht, met het bijbehorende spectrum. Dan is het vaak lastig de duidelijke resultaten in het lab ook in de kas te vertalen naar bruikbare toepassingen.

Invloed van licht op morfologie

In de tuinbouw lag de focus lange tijd op de lichtintensiteit. Omdat de lichtsterkte in Nederland vaak onder het optimum ligt, heeft het zin assimilatielicht op te hangen. De trend was de afgelopen jaren naar steeds grotere lichtsterktes (vaak nog uitgedrukt in lux). Een hogere lichtintensiteit stimuleert de fotosynthese en daarmee de productie. Hierbij is altijd veel minder aandacht besteed aan het gegeven dat het spectrum van dat licht niet alleen invloed heeft op de fotosynthese, maar ook op de morfologie (de vorm van de plant). De kleur van het aangeboden licht heeft effect op de strekking van blad en stelen, de bladstand, de opening van huidmondjes, bloemaanleg en veel andere processen. Dat betekent dus ook dat hoe groter de lichtintensiteit die je aan kunstmatig licht ophangt, hoe meer je dit soort kleurafhankelijke processen beïnvloedt met je assimilatielampen. Want het spectrum daarvan wijkt erg af van dat van zonlicht (zie figuur). SON-T en Metal Halide hebben hoge pieken in groengeel en oranje licht, maar scoort slecht in rood en/of blauw. Dat wijkt sterk af van het natuurlijke licht.

Verschil in lichtonderschepping

In de klimaatkamer is nu voor het eerst onderzocht welke invloed dat heeft met hetgebruik van een plasmalamp. Daarmee kon het zonlicht goed worden nagebootst, terwijl wel de lichtintensiteit onder controle bleef. Want voor een goede vergelijking moet die natuurlijk steeds hetzelfde blijven. De resultaten zijn zeer duidelijk. Jonge komkommerplanten werden onder kunst zonlicht 64% zwaarder (drooggewicht) dan onder SON-T-licht en 128% zwaarder dan onder TL-licht. Dat lag niet aan de fotosynthese per eenheid bladoppervlak, want die was precies hetzelfde bij een lichtsterkte van 100 μmol/m2s, de gehanteerde lichtsterkte tijdens de groei. Wat wel duidelijk verschillend was, was de lichtonderschepping. Dat was ook goed te zien aan de planten. Bij TL-licht en SON-T bleven ze heel plat; onder kunst zonlicht groeiden ze normaal op. Het zonlicht zorgt – in vergelijking met TL- en SON-T-licht – voor langere stengels, langere bladstelen en meer in bladstrekking. Dat wil zeggen dat de oppervlakte sneller toeneemt en dat betekent meer fotosynthese. Vanaf het begin onderscheppen deze planten meer licht, waardoor ze meer assimileren. Daardoor krijg je een nog snellere bladafsplitsing, wat leidt tot nog meer lichtonderschepping. Het is een soort win-win situatie.

Kunst zonlicht lampen

Bij een jong gewas zijn er dus grote verschillen. In het begin groeit de plant duidelijk veel sneller door het morfologische voordeel, veroorzaakt door de invloed van de lichtkleuren. In een volgroeid gewas doet dit effect zich niet meer voor, want dan wordt alle licht onderschept. Dan is vooral de netto-fotosynthese per eenheid bladoppervlak belangrijk en die is – zoals gezegd – voor de drie behandelingen hetzelfde. De vraag is nu natuurlijk of het zin heeft dergelijk kunst zonlicht op te hangen in de kas in plaats van SON-T of LED’s (waarmee je niet een volledig zonlichtspectrum kunt aanbieden). Die vraag is op dit moment nog niet te beantwoorden. Vooral bij opkweek of bij weefselkweek zou het belangrijk kunnen zijn. En dan speciaal in lichtarme perioden, waarin het effect van kunstlicht als bijbelichting het hardst doortikt. Maar vooralsnog ligt het belangrijkste voordeel van de nieuwe techniek in het wetenschappelijke onderzoek. Het onderzoek naar de invloed van gekleurde LED’s als bijbelichting bijvoorbeeld kan nu veel gerichter plaatsvinden.

Sneller onderzoek

Dit hele verhaal wil overigens niet zeggen dat resultaten van eerdere wetenschappelijke proeven in klimaatkamers ter discussie zouden staan. Het inzicht in veel fysiologische processen in de plant kan best groeien zonder dat een daglichtspectrum aangeboden moet worden. Dat blijft ook zo. Maar in de loop van de afgelopen jaren is steeds meer duidelijk geworden dat lichtkleur een invloed heeft op de vorm van de plant. Dat is nu veel beter te onderzoeken. Daarnaast kan toepassing van een kunstmatig daglichtspectrum het tuinbouwkundig onderzoek flink versnellen. Onderzoekers hoeven hun proeven niet meer in verschillende seizoenen in de kas uit te voeren om bij verschillende daglengtes en daglichtintensiteiten onderzoek te doen. De kassituatie voor alle seizoenen is met een kunstmatig daglichtspectrum te allen tijde te simuleren.